دیکشنری ب بدر نو (اتصال) (syzygy)


بدر نو (اتصال) (syzygy)

بدر نو، توصیف زمانی است که زمین و ماه در مدارهایشان با خورشید تقریباً در یک خط راست واقع گردند.

ماه در حالت ماه نو یا قرص کامل در بدر و نو است.

منبع :  www.noojum.com