دیکشنری ت تلسکوپ انکساری (refracting telescope)


تلسکوپ انکساری (refracting telescope)

تلسکوپ انکساری، تلسکوپی است که نور را به وسیلۀ یک لنز که عدسی شیئی  نامیده شده، متمرکز می کند.

تصویر نقش بسته در یک تلسکوپ انکساری توسط عدسی های موجود در چشمی، کانونی و بزرگتر می شوند.

منبع :  www.noojum.com