دیکشنری ف فجر و شفق (twilight)


فجر و شفق (twilight)

فجر و شفق، یک زمان است. این زمانی است قبل از طلوع و بعد از غروب خورشید به هنگامی که آسمان به وسیلۀ نور خورشید اندکی روشن شده است. در حرکت چرخشی زمین حول محور خود، یک نقطه از سطح آن رو به خورشید خواهد چرخید. خورشید قبل از این که خود قابل رؤیت باشد، آسمان را در هنگام فجر روشن می کند. در غروب، همان نقطه در سطح زمین ار خورشید روی خواهد گردانید. به هنگام شفق وقتی که نور خورشید قابل رؤیت نباشد، نور از روشنایی کامل روز به شب تغییر خواهد یافت.

فجر شفق در استوا بسیار کوتاه است.

منبع :  www.noojum.com