دیکشنری چ چرخه كربن – نيتروژن carbon-notrogen cycle


چرخه كربن – نيتروژن carbon-notrogen cycle

چرخه كربن – نيتروژن قسمتي از يك واكنش هسته‌اي است. اين چرخه زنجيره‌اي است مشتمل بر 6 واكنش همجوش هسته‌اي كه ستارگان توسط آن انرژي توليد مي‌كنند. عناصر كربن، نيتروژن و اكسيژن همگي در مراحل مختلف زنجيره واكنش‌ها سهميند.

چرخه كربن – نيتروژن مهمترين منبع توليد انرژي در ستارگان داغ، غول پيكر سفيد مايل به آبي و سفيد است.

منبع :  www.noojum.com