دیکشنری ت تایتانیا (Titania)


تایتانیا (Titania)

تایتانیا یکی از 15 قمر اورانوس است. این قمر با قطر 1590 کیلومتر بزرگترین قمر اورانوس است. وویجر2 در سال 1986 میلادی از کنار تایتانیا پرواز کرد و دریافت که سطح تایتانیا پوشیده شده از گودال ها می باشد. سطح این قمر احتمالاً از یخی ساخته شده است که زیر آن یک هستۀ سنگی وجود دارد.

تایتانیا از نام شخیصتی در نمایشنامه های شکسپیر گرفته شده است.

منبع :  www.noojum.com