دیکشنری س سومین تماس (third contact)


سومین تماس (third contact)

سومین تماس، یکی از مراحل گرفتگی است. در ماه گرفتگی (خسوف)، سومین تماس زمانی است که ماه شروع به ترک سایه های تیره رنگی که توسط زمین به روی آن افتاده است، می کند. در یک خورشید گرفتگی (کسوف) سومین تماس زمانی است که به نظر می رسد لبۀ ماه و سطح خورشید با هم تماس پیدا کرده اند. این عمل در پایان گرفتگی اتفاق می افتد.

سومین تماس فقط هنگامی وجود دارد که یک خورشید گرفتگی کامل یا حلقوی اتفاق افتد.

منبع :  www.noojum.com