دیکشنری غ غبار كيهاني (cosmic dust)


غبار كيهاني (cosmic dust)

غبار كيهاني، ذرات غبار را در هر جاي فضا يافت مي‌شوند، توصيف مي‌كند. اين ذرات داراي اندازه‌هاي متغيري بين، ذرات غبار بسيار كوچكتر از يك دانه شن تا قلوه سنگ‌هاي بزرگ قرار دارند. اين غبارها در گودال‌هاي روي سطح ماه و سيارات در فضاي بين سيارات و فضاي بين ستارگان يافت مي‌شوند. ذرات غبار كيهاني در اثر تجمع، سحابي‌هاي تاريك را شكل مي‌دهند.

غبار كيهاني، غبار ميان سياره‌اي و غبار ميان ستاره‌اي نيز خوانده مي‌شود.

منبع :  www.noojum.com