دیکشنری ا ارسال مخصوص (Get-away Special)


ارسال مخصوص (Get-away Special)

ارسال مخصوص، برنامه ای است که توسط ناسا اجرا می شود. این برنامه، قرار گرفتن حمل بار در شاتل فضایی را مجاز می کند. اغلب بار اصلی یک شاتل فضایی، تمام اتاق را اشغال نمی کند. در این صورت ارسال مخصوص می تواند اضافه گردد. مدارس، دانشکده ها، افراد یا مشاغل و نیز مردم عادی قادر به فرستادن با ارسال مخصوص هستند.

برنامۀ ارسال مخصوص مردم را راجع به فضا مطلع تر می سازد.

منبع :  www.noojum.com