دیکشنری م ماهوارۀ ثابت زمینی (geostationary satellite)


ماهوارۀ ثابت زمینی (geostationary satellite)

ماهوارۀ ثابت زمینی، ماهواره ای است که مدار ثابت زمین با مدار زمین همزمانی قرار دارد. در این مدار ماهواره بدون حرکت به نظر می رسد. ماهواره های هواشناسی معمولاً ماهواره ای ثابت زمینی هستند.

منبع :  www.noojum.com