دیکشنری د دنباله غباري (dust tail)


دنباله غباري (dust tail)

دنباله غباري، قسمتي از يك دنباله دار است. اين دنباله يك خط منحني عريض است. دنباله غباري ازميليون‌ها ذره كوچك غبار كه نور خورشيد را منعكس و پخش مي‌كنند، ساخته شده است. دنباله غباري معمولاً زردرنگ است. ذرات غبار از هسته يخي دنباله‌دارها توسط گازهاي فرار، بيرون داده مي‌شوند. اين ذرات به وسيله فشار جزيي كه از نور خورشيد به آنها وارد مي‌شود، به طرف مخالف خورشيد مي‌روند. دنباله غباري دنباله دارها ممكن است از يك ميليون تا ده ميليون تا ده ميليون كيلومتر طول داشته باشد.

بعضي از دنباله‌دارها بيش از يك دنباله غباري دارند.

منبع :  www.noojum.com