دیکشنری ش شکافت هسته ای (nuclear fission)


شکافت هسته ای (nuclear fission)

شکافت هسته ای نوعی انرژی است. این فرآیند استفادۀ یک نوترون برای شکافت  هستۀ یک اتم به دو قسمت را توصیف می کند. هنگامی که این اتفاق می افتد، انرژی حرارتی و تشعشعات آزاد می گردند.

هسته های عناصری مانند اورانیوم برای شکافت هسته ای مورد استفاده قرار می گیرند.

منبع :  www.noojum.com