دیکشنری د دنباله دار (comet)


دنباله دار (comet)

يك دنباله دار عضوي فرعي از منظومه شمسي است. اين دنباله‌دار در مدارهاي بيضوي شكل كه اغلب بسيار كشيده يا طولاني هستند، به دور خورشيد مي‌گردد. اغلب دنباله‌دارها داراي سه قسمت هستند: هسته، گيسو و دنباله. دنباله‌هاي غباري و گازي رو به جهت مخالف خورشيدند. دنباله‌دارها به نسبت مدت زماني كه يك دور به دور خورشيد مي‌گردند، كوتاه دوره يا بلند دوره ناميده مي‌شوند. دنباله‌دارها معمولاً توسط منجمين آماتور پيدا مي‌شوند.

منبع :  www.noojum.com