دیکشنری گ گسيختگي كاسيني (Cassini division)


گسيختگي كاسيني (Cassini division)

گسيختگي كاسيني يك شكاف تاريك است. اين قسمت بين دو حلقه اول درخشان كه به دور زحل قرار دارند، ديده مي‌شود. گسيختگي كاسيني توخالي نيست. عكس‌هاي گرفته شده توسط فضاپيماي وويجر نشان مي‌دهد كه اين شكاف حاوي تعدادي حلقه كوچك و خيلي باريك است. اين حلقه‌ها از روي زمين قابل رويت نيستند.

اخترشناس ايتاليايي جيوواني كاسيني، اولين شخصي بود كه در سال 1675 ميلادي گسيختگي كاسيني را مشاهده كرد.

منبع :  www.noojum.com