دیکشنری س ستارۀ نوترونی (neutron star)


ستارۀ نوترونی (neutron star)

ستارۀ نوترونی ستاره ای است که تقریباً یا کاملاً از نوترونی تشکیل شده است. در زندگی یک ستاره، ستاره های نوترونی ستاره های پیری هستند که بعد از انفجارات ابرنواختری شکل گرفته اند. آنها تقریباً در حال سوختن خودشان می باشند، بنابراین درخشش یا تابش کمی دارند. ستاره های نوترونی فقط در حدود 10 کیلومتر قطر دارند.

اکثر دانشمندان عقیده دارند که ستاره های رادیویی که ستاره های تپنده نیز خوانده می شوند، ستاره های نوترونی هستند.

منبع :  www.noojum.com