دیکشنری س سوخت (fuel)


سوخت (fuel)

سوخت توصیف ماده ای است که برای تولید انرژی حرارتی مورد استفاده قرار می گیرد. سوخت خورشید برای همجوشی هسته ای، از هیدروژن به دست می آید. یک راکت می تواند از سوخت های گاز، مایع یا جامد استفاده نماید.

اولین شاتل فضایی از یک سوخت مایع هیدروژنی استفاده کرد.

منبع :  www.noojum.com