دیکشنری س ستاره نوع A (A-type star)


ستاره نوع A (A-type star)

يك ستاره نوع A ستاره‌اي داغ، سفيد مايل به آبي يا سفيد است. دماي سطح آن بيش از 8000 تا 10000 درجه كلوين است. در طيف جذبي يك ستاره نوع A، خطوط تاريك هيدروژن و همچنين خطوط فلز كلسيم يونيزه شده بسيار واضح وجود دارد.

ستاره‌اي درخشان سيروس (شباهنگ)، نسر واقع (كركس نشسته) نسر طاير (كركس پرنده) و ذنب همگي ستارگان نوع A هستند.

منبع :  www.noojum.com