دیکشنری م منظومۀ شمسی (solar system)


منظومۀ شمسی (solar system)

منظومۀ شمسی، خورشید و تمامی اجرامی را که به دور خورشید می گردند، شامل سیارات، سیارک ها، قمرها، شهاب واره ها و دنباله دارها است. همچنین منظومۀ شمسی گاز و غبار سافت شده در بین اجرام بزرگتر را نیز در برمی گیرد. دانشمندان عقیده دارند که منظومۀ شمسی از یک ابر گاز و غبار در حال چرخش شکل یافته است. این ابر گاز و غبار در حدود 5 میلیارد سال پیش هنگامی که شکل گرفت، خورشید را احاطه کرد.

تمام اجران موجود در منظومۀ شمسی توسط کشش جاذبه ای خورشید در مدار خود نگه داشته شده اند.

منبع :  www.noojum.com