دیکشنری س سپر حرارتی (heat shield)


سپر حرارتی (heat shield)

سپر حرارتی نوعی محافظ است. این سپر طوری طراحی گردیده که بتواند از فضاپیما در مقابل حرارت آتشین جو زمین به هنگام بازگشت، محافظت به عمل آورد. سپرهای حرارتی اولیه مانند سپر حرارتی ماهواره و ستوک طوری طراحی گردیده بودند که به هنگام پایین آمدن فرسایش می یافت و از بین می رفت. سپرهای حرارتی بعدی از مواردی ساخته شده اند که در حرارت های بسیار بالا بدون خراب شدن مقاومت می کنند.

سپرهای حرارتی پوشش هایی بر لایه های بیرونی فضاپیما هستند.

منبع :  www.noojum.com