دیکشنری ط طیف نمای خورشیدی (spectrohelioscope)


طیف نمای خورشیدی (spectrohelioscope)

طیف نمای خورشیدی، نوعی طیف نما است که فقط برای مطالعۀ خورشید مورد استفاده قرار می گیرد. طیف نمای خورشیدی یک تصویر از خورشید را در یک طول موج بخصوص بر می دارد. یک تصویر معمولی در نور سفید که از انواع طول موج ها تشکیل یافته، گرفته می شود. تصاویر در یک طول موج واحد، امکان مطالعۀ خصوصیات خورشید را به دانشمندان می دهد، که در غیر این صورت آنها قادر به دیدن این خصوصیات نیستند.

دانشمندان از یک طیف نمای خورشیدی برای مطالعۀ هیدروژن موجود بر سطح خورشید، استفاده کردند.

منبع :  www.noojum.com