دیکشنری ن نیمسایه (penumbra)


نیمسایه (penumbra)

1- نیمسایه توصیف قسمت خارجی یک لکه خورشیدی است. نیمسایۀ لکه خورشیدی، درخشان به نظر می رسد.

2- نیمسایه یک ماه گرفتگی، ماه از نیمسایه به داخل سایه اصلی زمین یا سایه  وارد می شود.

منبع :  www.noojum.com