دیکشنری ج جنگ ستارگان (جنگهای ستاره ای) (Star Wars)


جنگ ستارگان (جنگهای ستاره ای) (Star Wars)

جنگ ستارگان نامی آشنا برای ابتکار دفاعی استراتژیک یا SDI می باشد. جنگ ستارگان قصد محافظت کردن از ایالات متحدۀ امریکا را در مقابل موشک یا راکت هایی که از ارتفاع بالا مورد تهاجم قرار می دهند، دارد. جنگ ستارگان شامل ساقط کردن راکت های شلیک شده در فضا  می گردد. جنگ ستارگان همچنین قادر به تخریب راکت ها با اشعه های لیزر یا اشعه های  ذره ای می باشد. برخی مشکلات مثلاً یافتن هدف صحیح و تهیۀ انرژی کافی برای کار سیستم نیز وجود دارد.

قبل از این که جنگ ستارگان مورد استفاده قرار گیرد، مشکلات زیادی را پیشرو داریم.

منبع :  www.noojum.com