دیکشنری ت تئوری گرانش نیوتن (Newton's theory of gravitation)


تئوری گرانش نیوتن (Newton's theory of gravitation)

تئوری گرانش نیوتن توسط دانشمند انگلیسی سرایزاک نیوتن در اواخر سدۀ 1600 میلادی ارائه شد. او دریافت که نیرویی که اجسام را روی زمین نگه می دارد، همان نیرویی است که ماه و سیارات را در مدارشان نگه داشته است.

نیروی توصیف شده در تئوری گرانش نیوتن، جاذبه نامیده می شود.

منبع :  www.noojum.com