دیکشنری س سحابی اومگا (Omega nebula)


سحابی اومگا (Omega nebula)

سحابی اومگا یک ابر گازی و غباری در فضا می باشد. این ابر در سال 1946 میلادی کشف گردید.

سحابی اومگا به کمک دوربین دو چشمی به راحتی قابل رؤیت است.

منبع :  www.noojum.com