دیکشنری ر رگبار شهابی (meteor shower)


رگبار شهابی (meteor shower)

رگبار شهابی جریانی از شهاب ها است که به نظر می رسد به زمین می بارد. رگبار شهابی هنگامی به وقوع می پیوندد که زمین از کنار یک ابر شهابی که در حال چرخش به دور خورشید است، می گذرد.

رگبارهای شهابی معمولاً در اواخر پاییز دیده می شوند.

منبع :  www.noojum.com