دیکشنری ق قدر (magnitude)


قدر (magnitude)

قدر، توصیف درخشش یک شیء در فضا به هنگام دیده شدن آن با چشم غیر مسلح است. قدر توسط اعداد اندازه گیری می شود. هر چه اعداد قدر کوچکتر باشد، درخشش جرم سماوی در آسمان بیشتر است.

درخشانترین ستاره یعنی شعرای یمانی (شباهنگ) دارای قدر 4/1 است.

منبع :  www.noojum.com