دیکشنری ر رانش (Thrust)


رانش (Thrust)

رانش نیرویی است که موتور یک راکت هنگام روشن شدن ایجاد امی کند. رانش، راکت را به طرف بالا می راند. پرتاب کنندۀ ساترن 5 به رانشی معادل 3400 تن برای حمل سه نفر و یک ناوچۀ فرود به ماه نیاز داشت.

گازهای سوزان که از راکت به طرف بیرون خارج می شوند، رانش را تولید می کنند.

منبع :  www.noojum.com