دیکشنری ر رصدخانۀ مونت ویلسون (Mount Wilson Observatory)


رصدخانۀ مونت ویلسون (Mount Wilson Observatory)

رصدخانۀ مونت ویلسون رصدخانه ای واقع در کالیفرنیای ایالات متحده امریکا است.

ادوین هابل در رصدخانۀ مونت ویلسون دریافت که جهان هنوز در حال گسترش است.

منبع :  www.noojum.com