دیکشنری ع عنصر (element)


عنصر (element)

عنصر يك ماده ساده است. عنصر مي‌تواند به صورت جامد، مايع يا گاز باشد. تمام اتم‌هاي يك عنصر شبيه هم هستند. عنصر هيدروژن را مي‌توان در سر تا سر جهان يافت.

بيش از 90 نوع عنصر وجود دارد كه ميتوان آنها را به طور طبيعي در زمين يافت.

منبع :  www.noojum.com