دیکشنری و وسیلۀ پرتاب (launch vehicle)


وسیلۀ پرتاب (launch vehicle)

وسیلۀ پرتاب، راکتی است که یک ماهواره یا فضاپیما را به فضا می فرستد. وقتی که از پرتاب فضاپیما اطمینان حاصل شد، وسیلۀ پرتاب به دور می افتد یا رها می گردد.

بعضی از وسایل پرتاب به چتر نجات مجهزند، چون باید بتوانند دوباره مورد استفاده قرار گیرند.

منبع :  www.noojum.com