دیکشنری ش شیء پرندۀ ناشناخته (یوفو) (unidentified flying object (UFO)


شیء پرندۀ ناشناخته (یوفو) (unidentified flying object (UFO)

شیء پرندۀ ناشناخته، شیئی در آسمان است که توسط یک ناظر که نمی داند آن چه بوده، گزارش می شود. معلوم می گردد که بیشتر اشیاء پرندۀ ناشناخته یا یوفوها، هواپیما، بالون های هواشناسی، ابرها یا دیگر چیرهای عادی بوده اند. یکی مشاهده گر ممکن است اطلاعات کافی برای تشخیص آنها را نداشته باشد. برخی اشیاء پرندۀ ناشناخته هنوز برای ما ناشناخته هستند.

اغلب ماهواره ها با اشیاء پرنده ناشناخته، اشتباه گرفته می شوند.

منبع :  www.noojum.com