دیکشنری ه هیدروژن (hydrogen)


هیدروژن (hydrogen)

هیدروژن یک گاز است. هیدروژن فراوانترین گاز موجود در جهان است. دانشمندان بر این باورند که هیدروژن یک میلیون سال بعد از بیگ بنگ (مهبانگ) شروع به شکل گرفتن کرده است. ابرهای هیدروژنی در سراسر جهان یافت می گردند. اکثر ستارگان با جرم های عظیم، در حال سوختن هیدروژن هستند.

هیدروژن یک عنصر است.

منبع :  www.noojum.com