دیکشنری ب بي وزني (weightlessness)


بي وزني (weightlessness)

بي وزني حالتي است كه براي فضانوردان در سقوط آزاد اتفاق مي‌افتد. آنها وزن ندارند زيرا با همان سرعت فضاپيما در حال پايين آمدن هستند. بي‌وزني، اغلب جاذبه صفر خوانده مي‌شود. اما اين اصطلاحي نادرست است. فضانوردان بايد به دقت آموزش ببينند تا به بي وزني عادت كنند.

حدود دو هفته طول مي‌كشد تا بدن به اكثر تاثيرات بي وزني عادت كند.

منبع :  www.noojum.com