دیکشنری ن نیم قرص (half Moon)


نیم قرص (half Moon)

نیم قرص یکی از حالت های ماه است. نیم قرص زمانی است که ماه در نیمه راه ما نو و کامل شدن است. نیم قرص هنگامی که ماه در حالت فزاینده یا کاهنده است، قابل رؤیت می باشد. نیم قرص می تواند ربع اول یا ربع سوم باشد.

نیم قرص هر دو هفته یکبار قابل رؤیت است.

منبع :  www.noojum.com