دیکشنری ک كوتوله نواختر (dwarf nova)


كوتوله نواختر (dwarf nova)

كوتوله نواختر نوعي ستاره متغير است. درخشاني يك كوتوله نواختر به طور ناگهاني بين 6 تا 250 برابر افزايش مي‌يابد. اين عمل در فواصل زماني كه از چند هفته تا چندين ماه در تغيير است، صورت مي‌گيرد. كوتوله نواختر براي چند روز درخشان مي‌ماند. اكثر كوتوله‌هاي نواختر، ستاره‌هاي دوتايي هستند كه از يك كوتوله سفيد و يك ستاره زرد سردتر يا نارنجي معمولي تشكيل شده‌اند. جاري شدن گاز از ستاره سردتر به سطح كوتوله سفيد مي‌تواند باعث تشكيل لكه‌هاي داغ روي آن شود. اين جريان مي‌تواند گهگاهي فشانه‌هاي نوراني توليد كند.

دانشمندان، كوتوله نواختر را براي فهميدن اين كه چه مدت درخشان باقي مي‌ماند، مورد مطالعه قرار دادند.

منبع :  www.noojum.com