دیکشنری د دنباله دار بلند دوره (long-period Comet)


دنباله دار بلند دوره (long-period Comet)

دنباله دار بلند دوره، دنباله داری است که به طور منظم اما در فواصل زمانی طولانی از زمین قابل رؤیت است. دنباله دار بنت (Bennett) دنباله داری بلند دوره است که تصور می گردد فقط هر 1680 سال یکبار ظاهر می شود. آخرین باری که این دنباله دار ظاهر شد، در سال 1970 میلادی بود.

دنباله دار براد فیلد، دنباله دار بلند دوره ای است که از زمین فقط هر 29000 سال یکبار رؤیت می گردد.

منبع :  www.noojum.com