دیکشنری س ستارگان دور قطبي (circumpolar stars)


ستارگان دور قطبي (circumpolar stars)

ستارگان دور قطبي، ستاره‌هايي هستند كه هرگز زير خط افق قرار نمي‌گيرند. به نظر مي‌رسد كه اين ستارگان به دور قطب مي‌چرخند. از بريتانيايي كبير و امريكاي شمالي خرس بزرگ دور قطبي است. خرس بزرگ هرگز از ديد خارج نمي شود. از نيوزيلند صليب جنوبي جزء ستارگان دور قطبي است.

در استوا، ستارگان دور قطبي وجود ندارد، زيرا همه آنها طلوع و غروب مي‌كنند.

(مدار ثابت زميني – مدار زمين همزماني) (Clarke orbit: geosynchronous orbit)

منبع :  www.noojum.com