دیکشنری ا افلاک نما (planetarium)


افلاک نما (planetarium)

افلاک نما، یک گنبد با یک آسمان مصنوعی در داخل آن است. یک پروژکتور تصاویری را از ستارگان و سیارات بر روی آسمان می اندازد.

افلاک نما می تواند تغییرات حاصلۀ در آسمان شب را در طول چندین سال نشان دهد.

منبع :  www.noojum.com