دیکشنری س سحابی سه شاخه (Trifid nebula)


سحابی سه شاخه (Trifid nebula)

سحابی سه شاخه، یک سحابی است که در صورت فلکی قوس یا کمانگیر رؤیت شده است. این یک سحابی گسیلشی (نشری) می باشد که از اتم های گاز افروخته شده تشکیل گردیده است. سحابی سه شاخه توسط لکه های تیره غباری به سه قسمت تقسیم شده است. قطر این سحابی حدود 25 سال نوری اندازه گیری شده است. سحابی سه شاخه حدود 6000 سال نوری از زمین دور است.

ستاره های سحابی، سه شاخه در گاز نورانی در حال شکل گیری هستند.

منبع :  www.noojum.com