دیکشنری ر رجل الجبّار (Rigel)


رجل الجبّار (Rigel)

رجل الجبّار یکی از درخشانترین ستارگان است. این ستاره با چشم غیرمسلح به آسانی قابل رؤیت است. رجل الجبّار در صورت فلکی جبار (شکارچی) قرار دارد.

رجل الجبّار 900 سال نوری از زمین فاصله دارد.

منبع :  www.noojum.com