دیکشنری ک کرۀ مغناطیسی (مغناکره) (magnetosphere)


کرۀ مغناطیسی (مغناکره) (magnetosphere)

کرۀ مغناطیس قسمتی از جو زمین است. این قسمت نواری از ذرات باردار الکتریکی در ماوراء یونوسفر زمین است. کرۀ مغناطیسی از حدود 640 کیلومتر تا حدود 65000 کیلومتری در بالای سطح زمین گسترده است.

ذرات موجود در کرۀ مغناطیسی توسط میدان مغناطیسی زمین نگه داشته می شوند.

منبع :  www.noojum.com