دیکشنری گ گنبد (dome)


گنبد (dome)

گنبد، نوعي شكل است. گنبد يك نيمكره، شبيه نيمي از يك توپ توخالي است. از شكل گنبدي براي سقف متحرك يك رصدخانه استفاده مي‌شود. گنبد از تلسكوپ و ديگر تجهيزات داخل رصدخانه در مقابل هواي بد و حرارت خورشيد محافظت مي‌كند.

دانشمندان گنبد را باز مي‌كنند و تلسكوپ را رو به آسمان قرار مي‌دهند.

منبع :  www.noojum.com