دیکشنری ف فوتون (photon)


فوتون (photon)

یک فوتون ذره ای از تشعشعات الکترومغناطیسی است. امواج الکترو مغناطیسی از گروه هایی از بسته ها به نام فوتون ها ساخته شده اند.

نام دیگر یک فوتون یک کوانتم نوری است.

منبع :  www.noojum.com