دیکشنری ک کهکشان (galaxies)


کهکشان (galaxies)

کهکشان، گروهی بسیار بزرگ از ستارگان است. ستاره ها به وسیله کشش گرانشی در نزدیکی همدیگر قرار گرفته اند. کهکشان کوچک مانند کهکشان کوتوله ممکن است فقط حدوداً 000/100 ستاره داشته باشند. بزرگترین کهکشان شناخته شده حدود 3000 میلیارد ستاره در خود جای داده است. سه نوع کهکشامن وجود دارد: بیضوی، مارپیچی و نامنظم.

طبقه بندی هابل، کهکشان ها را به تناسب شکلشان دسته بندی کرده است.

منبع :  www.noojum.com