دیکشنری ت تلسکوپ مادون قرمز (infra – red telescope)


تلسکوپ مادون قرمز (infra – red telescope)

تلسکوپ مادون قرمز نوعی تلسکوپ مخصوص است. این تلسکوپ، تشعشعات مادون قرمز در فضا را جذب می کند. نور مادون قرمز، نوری است که شما قادر به دیدن آن نیستند، ولی می توانید آنرا مانند اشعه های گرمایی حس کنید.

یک دوربین در تلسکوپ مادون قرمز، حرارت ستارگان دور را روی فیلم ضبط می کند.

منبع :  www.noojum.com