دیکشنری ر رصدخانۀ جادرل بنک (Jodrell Bank Observatory)


رصدخانۀ جادرل بنک (Jodrell Bank Observatory)

رصدخانۀ جادرل بنک، یک رصدخانۀ اخترشناسی رادیویی در حوالی منچستر انگلستان است. آنتن بشقابی بزرگ آن سیگنال های رادیویی را از اجرام موجود در فضا جمع آوری می کند.

رصدخانۀ جادرل بنک، در سال 1975 میلادی تأسیس شد و سیگنال هایی را از اولین ماهوارۀ شوروی، اسپوتینک 1 به دست آورد.

منبع :  www.noojum.com