دیکشنری م ماهوارۀ رله کننده (باز پخش کننده) (relay satellite)


ماهوارۀ رله کننده (باز پخش کننده) (relay satellite)

ماهوارۀ رله کننده، ماهواره ای است که تپ های یک ایستگاه زمینی را دریافت و  به ایستگاه دیگر منعکس می کند.

برنامه های تلویزیونی ماهواره ای از ماهواره های رله کننده به دست ما می رسد.

منبع :  www.noojum.com