دیکشنری ح حرکت خاص (proper motion)


حرکت خاص (proper motion)

حرکت خاص، توصیف حرکت آشکار یک ستاره در آسمان است. ستارگان به قدری دروند که حرکت خاص آنها بسیار اندک است.

برخی ستارگان به قدری دورند که حرکات خاص آنها به دلیل کم بودن قابل اندازه گیری نیست.

منبع :  www.noojum.com