دیکشنری م ماه (Moon)


ماه (Moon)

ماه، قمر زمین است. ماه در مدار خود به دور زمین می گردد. ماه درخشانترین جسمی است که در آسمان دیده می شود. ماه با منعکس کردن نور خورشید می درخشد. وقتی که مکان ماه خورشید در آسمان تغییر می کند، قسمت های مختلف ماه روشن می شوند. چرخش ماه به دور زمین به گونه ای است که فقط یک طرف یا یک صورت ماه قابل رؤیت است.

انسان در سفر با سری آپولوهای فضاپیما بر ماه فرود آمد.

منبع :  www.noojum.com