دیکشنری س ستارۀ متغیر بلند دروه (long-period variable star)


ستارۀ متغیر بلند دروه (long-period variable star)

ستارۀ متغیر بلند دوره ستاره ای است که در طول یک مدت طولانی 400 روز، درخشندگی آن تغییر می کند. تعدادی از ستاره های متغیر بلند دروه بسیار پیرند.

ستارۀ میرا (شگفت اختر، اعجوبه) ستاره ای متغیر و بلند دوره است که در بعضی مواقع به درخشندگی ستارۀ قطبی (جُدی) می رسد.

منبع :  www.noojum.com