دیکشنری ج جهان (universe)


جهان (universe)

جهان، به مجموعۀ فضا، مواد و تشعشعات اطلاق می گردد. جهان، هر چه را که دانشمندان کشف کرده اند و همچنین هر آنچه را که آنها حدس زده و یا تحت عنوان یک نظریه پیشنهاد داده اند، در بر می گیرد. اندازۀ جهان به فاصله ای که نور پس از بینگ بنگ (مهبانگ) تا کنون توانسته سیر کند، محدود است. مطالعۀ جهان، کیهان شناسی نام دارد.

جهان به سرعت در حال انبساط است.

منبع :  www.noojum.com